Susisiekite | Mob. tel.: + 370 672 62707 | El. paštas: ttline@silvernimbus.lt
TT-Line Bilietų rezervavimas   |  Kelionių agentūros   |  Paslaugos keltuose   |  Kroviniai 
Cabin rates
Home > TT-Line > Bendrosios keleivių vežimo sąlygos
 
Bendrosios keleivių vežimo sąlygos

Bendrosios keleivių vežimo sąlygos

"TT-Line GmbH & Co. KG“ (toliau – „TT-Line“) teikia fizinių asmenų, asmenų su automobiliais, bet kokių kitų transporto priemonių ir bagažo vežimo paslaugas, vadovaujantis šiomis bendrosiomis sąlygomis. Šios bendrosios sąlygos netaikomos kelionių paketams, kaip tai apibrėžta Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 651 straipsnyje, t. y., pvz., jeigu į „TT-Line“ teikiamą paslaugą yra įtraukta nakvynė viešbutyje. Tokios paslaugos bus atitinkamai pažymėtos. Keleiviams taikomi tarifai negalioja verslo klientams. Juos užsisakyti gali tik klientai. Šios bendrosios sąlygos netaikomos kartu keliaujančioms grupėms, kurioms yra taikomos specialiosios sąlygos grupėms.

1. Sutarties sudarymas
Pateikdamas registracijos formą „TT-Line“, keleivis pateikia pasiūlymą „TT-Line“ ir įsipareigoja sudaryti sutartį dėl keleivio bei jo registracijos formoje (toliau – Registracijos forma) nurodyto kito asmens ir (arba) daikto vežimo. Sutartis sudaroma ir įsigalioja, kai „TT-Line“ priima keleivio pasiūlymą, pareikštą Registracijos formoje (toliau – Sutartis). Pasiūlymo priėmimui nereikia jokios formos. Šios bendrosios sąlygos yra Sutarties dalis. Registracijos forma gali būti pateikiama žodžiu, telefonu, el. paštu, internetinėje rezervavimo sistemoje arba paštu / raštu. „TT-Line“ prašo atidžiai patikrinti, ar keleivių ir kitų asmenų vardai ir pavardės yra nurodyti teisingai. Vardai ir pavardės turi atitikti vardus ir pavardes taip, kaip jie nurodyti keleivių ar kitų asmenų pasuose ir (arba) asmens tapatybės kortelėse. Keleiviai su negalia turi informuoti „TT-Line“ apie savo negalią Registracijos formoje. Tinkamai nepateikus tokios informacijos, „TT-Line“ negali užtikrinti tinkamos vežimo paslaugos.

2. Vežimo kainos mokėjimo terminas
Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, vežimo kaina mokama nedelsiant (toliau – Mokėjimo terminas). Jeigu keleivis nesumoka visos vežimo kainos iki Mokėjimo termino pabaigos, „TT -Line“ turi teisę nutraukti Sutartį, pranešusi apie tai keleiviui, neprisiimdama už tai jokios atsakomybės. Nutraukusi Sutartį, „TT-Line“ turi teisę pareikalauti keleivio padengti išlaidas, nurodytas šių sąlygų 7 punkte.

3. Kelionės sąlygos
a. Bendrosios nuostatos. Keleivis privalo laikytis visų įstatymų ir kitų įstatyminių reikalavimų, kurie yra taikomi jo kelionei, ypač laikytis jam, jo bagažui ir transporto priemonei taikomų muitų nuostatų, mokestinių reikalavimų bei imigracijos įstatymų. Visų reikalavimų turi būti laikomasi ir keleivio grįžimo dieną (jei taikoma). Keleivis atsako už visas išlaidas ir kitus nepatogumus, atsiradusius pažeidus pirmiau paminėtus reikalavimus. Atsakomybė netaikoma, jeigu pažeidimas įvyko tiesiogiai dėl to, kad „TT-Line“ pateikė neteisingą informaciją. Keleiviai ir keleiviai su automobiliais turi užsiregistruoti kelionei maršrute nurodytu laiku; tuo laiku pakrovimui turi būti paruošta ir transporto priemonė. Pavėlavus užsiregistruoti arba paruošti transporto priemonę pakrovimui, keleivis praranda teisę būti vežamas nepaisant patvirtinto užsakymo. Kelionės metu neleidžiama patekti į transporto priemonėms skirtus denius.
b. Techniniai reikalavimai transporto priemonėms: transporto priemonės be jokių išlygų turi atitikti šiuos reikalavimus: maksimalus ilgis: 14 metrų, maksimalus plotis: 2,55 metrai, maksimalus svoris: transporto priemonės maršrutu Vokietija–Švedija: 7500 kilogramai.
c. Naminiai ir kt. gyvūnai. Jeigu keleivis keliauja su naminiu ar kt. gyvūnu, jis turi apie tai informuoti „TT-Line“ Registracijos formoje. Keleivis turi turėti su savimi visus naminio ar kt. gyvūno dokumentus, kurie pagal įstatymą yra būtini šalyse, kuriose keliaujama visos kelionės metu. Būtina laikytis visų įstatyminių reikalavimų dėl naminių ir kt. gyvūnų įvežimo. Jeigu, paprašius, keleivis negali pateikti reikiamų dokumentų arba neatitinka įstatyminių reikalavimų dėl naminių ar kt. gyvūnų įvežimo, „TT-Line“ turi teisę atsisakyti vežti tokį naminį ar kt. gyvūną. Keleivis atsako už bet kokią tokio naminio ar kt. gyvūno sukeltą žalą ar taršą.

4. Keleiviai be bilieto
Keleiviams, neturintiems galiojančių bilietų, „TT-Line“ taiko 100 EUR mokestį vienam keleiviui.

5. Vaikų be lydinčių asmenų vežimas
„TT-Line“ neveža vaikų iki 14 metų be lydinčių asmenų. 14–17 metų (imtinai) vaikai be lydinčių asmenų turi turėti raštišką tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą, kuris, paprašius, turi būti pateikiamas „TT-Line“.

6. Bagažas ir pavojingieji kroviniai
Vidutinio dydžio ir turinio bagažas vežamas be papildomo mokesčio. Bagažas, esantis kartu su keleiviu vežamų transporto priemonių viduje arba ant jų viršaus, vežamas nemokamai, jeigu laikomasi transporto priemonėms taikomų krovinio vežimo taisyklių. Vežant bet kokį kitą bagažą ar krovinį , taikomi krovinio vežimo mokesčiai. Sprogieji, pavojingieji ir degieji kroviniai nevežami. Ši išlyga netaikoma vežamos transporto priemonės bake esančiam kurui. Kiti kroviniai, kurie yra netinkami vežti, arba kroviniai, turintys kvapą ir dėl to galintys erzinti kitus keleivius, taip pat nevežami. Keleivis prisiima prieš „TT-Line“ ir kitus keleivius įstatymų numatytą atsakomybę dėl keleivio vežamo krovinio padarytos žalos.

7. Vežimo kainos pakeitimas
Įsigaliojus Sutarčiai, vežimo kainą keisti galima tik padidėjus vežimo sąnaudoms, ypač kuro sąnaudoms, padidėjus specialiųjų paslaugų, tokių kaip uosto rinkliavos, sąnaudoms arba reikšmingai pasikeitus valiutų kursui. Vežimo mokesčio pakeitimai atliekami taip: padidėjus vežimo sąnaudoms, atsižvelgiant į Sutarties galiojimo laiką ir įsigaliojimo datą, TT-Line“ turi teisę padidinti vežimo mokestį toliau nustatyta tvarka.
a) Padidėjus sąnaudoms vienam keleiviui ar vienai lovai kajutėje, „TT-Line“ turi teisę tokiu dydžiu padidinti keleiviui vežimo kainą.
b) Padidėjus sąnaudoms laivui, šios papildomos sąnaudos dalinamos didžiausiam galimam keleivių skaičiui, kurį gali vežti laivas, kuriuo numatyta keleivio kelionė. „TT-Line“ turi teisę tokiu dydžiu padidinti keleiviui vežimo kainą. Padidėjus tokiems mokesčiams kaip uosto rinkliavos, vežimo kaina gali būti padidinta priskiriant dalį šių mokesčių vežimo kainai. Pasikeitus valiutų kursui, atsižvelgiant į Sutarties galiojimo laiką ir įsigaliojimo datą, „TT-Line“ turi teisę padidinti keleiviui vežimo kainą dėl šio pasikeitimo atsiradusio kelionės sąnaudų padidėjimo suma. Didinti vežimo kainą galima tik tada, jeigu Sutartis įsigaliojo daugiau nei prieš 4 mėnesius iki vežimo datos. Apie vežimo kainos pasikeitimą keleivis informuojamas nedelsiant. Tokiame pranešime turi būti pateikta išsami informacija apie tai, kaip apskaičiuota nauja vežimo kaina. Didinti vežimo kainą galima likus ne mažiau kaip 21 dienai iki vežimo datos. Likus mažiau nei 21 dienai iki vežimo datos, vežimo kainos didinimas negalimas. Vežimo kainai padidėjus daugiau nei 10 %, keleivis turi teisę atsisakyti Sutarties be jokių pasekmių. Arba keleivis gali kreiptis į „TT-Line“ dėl vežimo paslaugos suteikimo panašiomis sąlygomis, su sąlyga, kad „TT-Line“ gali suteikti tokią vežimo paslaugą. Keleivis privalo pareikšti savo reikalavimą iš karto, kai tik gavo informaciją apie vežimo kainos padidėjimą.

8. Sutarties nutraukimas keleivio iniciatyva / Pakartotinis užsakymas
8.1 Sutarties nutraukimas
Keleivis turi teisę nutraukti Sutartį bet kada iki vežimo datos. Įrodymo tikslais prašymas turi būti pateiktas raštu. Sutarties nutraukimo data laikoma data, kada „TT-Line“ gauna tokį prašymą. Neatvykimas yra laikomas Sutarties nutraukimu. Klientui nutraukus Sutartį arba neatvykus, „TT-Line“ turi teisę pareikalauti atlyginti pasirengimo vežti keleivį sąnaudas. Apskaičiuodama bendrąją sąnaudų, atsiradusių keleiviui nutraukus sutartį, sumą, „TT-Line“ įvertina vidutines sutaupytas sąnaudas ir bendras galimybes perparduoti keleivio užsakytą kelionę. Keleivis turi teisę pareikalauti pateikti įrodymus, kad „TT-Line“ nepatyrė nuostolių arba patyrė mažesnius, nei apskaičiuota bendroji suma, nuostolius. Bendrąją sąnaudų, keleiviui nutraukus sutartį, sumą, kurios gali pareikalauti „TT-Line“, sudaro:
„Flex“ bilietas:
Nutraukus Sutartį taikomi šie mokesčiai:
likus 30–15 dienų iki vežimo datos: 10 % vežimo kainos;
likus 14–4 dienoms iki vežimo datos: 30 % vežimo kainos;
likus 3 dienoms iki vežimo datos: 50 % vežimo kainos;
vežimo dieną arba neatvykus: 80 % vežimo kainos, bet ne mažiau kaip 15,– EUR / 150,- SEK.
Užsisakius „Flex“ bilietą vietoj „Smart“ bilieto šių sąlygų 7.2 punkte nustatyta tvarka, taikomos „Flex“ bilietų sąlygos, tačiau mažių mažiausiai kaip sutarties nutraukimo mokestį reikalaujama sumokėti už „Smart“ bilietą sumokėtą sumą.
Kitos vežimo paslaugos sąlygos (važiuojant be transporto priemonės, dviračio, motociklo, triračio, t.t.):
Nutraukus sutartį taikomi šie mokesčiai:
likus 30–15 dienų iki vežimo datos: 10 % vežimo kainos;
likus 14–4 dienoms iki vežimo datos: 30 % vežimo kainos;
likus 3 dienoms iki vežimo datos: 50 % vežimo kainos;
vežimo dieną arba neatvykus: 80 % vežimo kainos, bet ne mažiau kaip 15,– EUR / 150,- SEK.
„Smart“ bilietų sąlygos:
Keleiviui nutraukus Sutartį, neatsižvelgiant į nutraukimo datą, sumokėti pinigai negrąžinami. „TT-Line“ siūlant ypatingas vežimo kainas, gali būti taikomos kitos sutarties nutraukimo sąnaudų atlyginimo sąlygos. Keleivis bus apie tai informuotas prieš užsakant bilietus.
8.2 „Flex“ bilieto pakeitimas
Bilietą galima pakeisti į bilietą su kita vežimo data bet kuriuo metu iki vežimo datos per 12 mėnesių po pirminio užsakymo metu nurodytos vežimo datos, su sąlyga, jeigu tam yra galimybė. Pasikeitusi vežimo kaina apskaičiuojama remiantis bilieto keitimo dieną galiojančiu tarifu. Bilieto pakeitimui papildomi mokesčiai netaikomi. Likus 30 dienų iki vežimo datos pakeisti „Flex“ bilietą „Smart“ bilietu galimybės nėra. „Smart“ bilietą galima pakeisti į bilietą su kita vežimo data bet kuriuo metu iki vežimo datos per 12 mėnesių po pirminio užsakymo metu nurodytos vežimo datos, su sąlyga, jeigu tam yra galimybė. Pasikeitusi vežimo kaina apskaičiuojama remiantis bilieto keitimo dieną galiojančiu tarifu. Už kiekvieno bilieto keitimą keleiviui taikomas papildomas 40,– EUR / 400,- SEK mokestis. Keisti bilieto į kelionės paketą negalima. Keičiant „Smart“ bilietą į „Flex“ bilietą ir po to nutraukiant sutartį, sutarties nutraukimo sąnaudų atlyginimui taikomos „Flex“ bilietų sąlygos, tačiau mažių mažiausiai reikalaujama sumokėti mokesčius, kurie yra taikomi atsisakant pirminio užsakymo metu užsakyto „Smart“ bilieto.

9. Sutarties atsisakymas ir nutraukimas „TT-Line“ iniciatyva
„TT-Line“ turi teisę atsisakyti Sutarties arba ją nutraukti tiek prieš vežimą, tiek vežimo metu, šiais atvejais:
1. jeigu keleivis – laivo kapitono nuožiūra –
– yra arba tampa nepajėgus baigti kelionės dėl ligos, amžiaus ar kitos priežasties;
– gali kelti grėsmę kito keleivio sveikatai ar saugumui;
– pateikė neteisingą, neaiškią arba neišsamią informaciją Registracijos formoje (pvz., dėl vežamų asmenų skaičiaus ir amžiaus; dėl vežamų naminių ar kt. gyvūnų; dėl vežamų prekių), kuri yra esminė Sutarčiai ir jos sąlygoms ir kuria remdamasi „TT-Line“ priima sprendimą dėl Sutarties sudarymo;
– arba pažeidžia Sutartį taip, kad Sutarties nutraukimas nedelsiant tampa pagrįstu. Tokiu atveju keleivis neturi teisės reikalauti vežimo kainos atlyginimo. Bus atlyginama suma, susidariusi dėl sutaupytų sąnaudų, bei suma, gauta pakartotinai panaudojus keleivio užsakytas, bet nepanaudotas, paslaugas. Nutraukus Sutartį rimtu pagrindu, „TT-Line“ turi teisę išlaipinti keleivį kitame uoste ir pareikalauti atlyginti dėl to atsiradusias sąnaudas.

10. Maršruto ir paslaugų pakeitimai
Susitarus dėl pagrindinių paslaugų, esminiai tokių paslaugų pakeitimai, kurie gali būti būtini po Sutarties įsigaliojimo ir kuriuos „ TT-Line“ atlieka sąžiningai, yra leistini, jeigu jie nėra esminiai ir neturi esminio poveikio kelionei. „TT-Line“ apie esminius teikiamų paslaugų pakeitimus informuos keleivį iš karto, kai tik „TT-Line“ sužinos tokių pakeitimų priežastis. Jeigu iš esmės keičiama esminė paslauga, keleivis turi teisę atsisakyti Sutarties nedelsiant be jokių pasekmių. Konkretus kelionės maršrutas negarantuojamas. Laivo kapitonas turi teisę spręsti tik dėl maršruto ar kelionės laiko pakeitimo, kuris yra būtinas dėl, pvz., saugumo, oro sąlygų, administracinio akto.

11. Įsipareigojimas bendradarbiauti ir pareiga atskleisti informaciją
Keleivis turi bendradarbiauti įstatymų reikalaujama apimtimi, kad būtų išvengti arba kuo labiau sumažinti galimi nuostoliai įsipareigojimų nevykdymo atveju. Keleivis privalo nedelsdamas informuoti „TT-Line“ raštu apie bet kokį savo drabužių, bagažo ar transporto priemonės apgadinimą ir (arba) praradimą – bent jau išlaipinimo iš laivo arba perdavimo metu. Raštiškas pranešimas nereikalingas, jeigu drabužių, bagažo ar transporto priemonės apgadinimas nustatomas abiejų šalių daiktų perdavimo metu. Jeigu apgadinimo negalima nustatyti išoriškai apžiūrint, pakanka nusiųsti pranešimą „TT-Line“ adresu Zum Hafenplatz 1, D-23570 Lübeck-Travemünde arba „TT-Line AB“ adresu Box 94, SE -231 22 Trelleborg per 15 dienų po išlaipinimo. Pranešimo neįteikus laiku, laikoma, kad keleivio bagažas, drabužiai ir transporto priemonė išlaipinimo metu buvo visos komplektacijos ir neapgadinti. Keleivis sutinka, kad jo atžvilgiu būtų atlikti saugumo patikrinimai, įskaitant „TT-Line“ arba jos paskirtų trečiųjų šalių atliekamą asmens bei jo bagažo apieškojimą, tais atvejai, kais ir tokia apimtimi, kiek „TT-Line“ ar atsakingoji trečioji šalis privalo atlikti tokius patikrinimus pagal nacionalinius ir tarptautinius įstatymus, ypač ISPS kodeksą. Pasiliekamos ir kitos teisės.

12. „TT-Line“ atsakomybė
12.1 Atsakomybės apribojimas pagal įstatymą
„TT-Line“, kaip vežėjo, atsakomybę dėl žalos mirties atveju ar dėl žalos asmenims, jų gyvybei ir sveikatai, taip pat dėl žalos transporto priemonėms, naminiams ar kt. gyvūnams, bagažui ir kt. kroviniui, reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 ir 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, atliktais 2002 m. protokolu. Žalos transporto priemonėms atveju „TT-Line“ atsako pagal pareikštus reikalavimus, atėmus 330 skaičiavimo vienetų (specialiųjų skolinimosi teisų, kaip tai apibrėžia Tarptautinis valiutos fondas). Kito bagažo ar krovinio praradimo ar apgadinimo atveju „TT-Line“ atsako pagal pareikštą reikalavimą, atėmus 149 skaičiavimo vienetus (specialiąsias skolinimosi teises, kaip tai apibrėžia Tarptautinis valiutos fondas), kiekvieno keleivio atveju (žr. Reglamento (EB) Nr. 392/2009 8 straipsnio 4 dalį).
12.2 Atsakomybės apribojimas pagal sutartį
Atsakomybė pagal pareikštus reikalavimus, kurių nereglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 ir (arba) 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, atliktais 2002 m. protokolu, ir kurie yra pareikšti ne dėl kūno sužalojimo ir ne dėl nuostolių, atsiradusių dėl „TT-Line“ ar jos teisėtų atstovų, darbuotojų ar tarnautojų didelio aplaidumo ar tyčios, apribojama iki 300 % sutartos vežimo kainos. Žalos transporto priemonėms atveju „TT-Line“ neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl neįprastos transporto priemonės konstrukcijos. Išvykimo atšaukimo arba vėlavimo atveju atsakomybė apribojama kompensuojant 3 nakvynių apgyvendinimą bei išmokant 80,– EUR vienam keleiviui už vieną parą. „TT-Line“ padengia vežimo iš/į terminalą ir apgyvendinimo įstaigą išlaidas. „TT-Line“ neatsako už nuostolius, atsiradusius keleiviui laikantis ar nesilaikant įstatyminių reikalavimų.

13. Senatis reikalavimams pareikšti
Bet kokie galimi reikalavimai (pretenzijos) pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2009, remiantis 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu, dėl kompensacijos mirties, kūno sužalojimo, bagažo praradimo ar apgadinimo atveju gali būti pateikiami per 2 metus. Senatis pradedama skaičiuoti:
a) kūno sužalojimo atveju – nuo keleivio išlaipinimo dienos;
b) mirties vežant atveju – nuo dienos, kai keleivis turėjo būti išlaipintas; kūno sužalojimo vežant atveju, jeigu keleivis po išlaipinimo dėl to miršta, – nuo keleivio mirties dienos bent trijų metų laikotarpiu po išlaipinimo;
c) bagažo praradimo arba apgadinimo atveju – nuo išlaipinimo dienos arba nuo tos dienos, kai išlaipinimas buvo suplanuotas, priklausomai nuo to, kuri data paskesnė. Keleiviui ir „TT-Line“ derantis dėl reikalavimo ar aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas, senaties skaičiavimas stabdomas, kol „TT-Line“ ar keleivis atsisako tęsti derybas. Reikalavimai nustoja galioti praėjus 3 mėnesiams po senaties sustabdymo. Keleivio reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2009, remiantis 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu, nustoja galioti praėjus 5 metams, skaičiuojant nuo keleivio išlaipinimo dienos arba tos dienos, kai išlaipinimas buvo suplanuotas, priklausomai nuo to, kuri data paskesnė. Jeigu keleivis sužinojo apie kūno sužalojimą, bagažo ar krovinio praradimą ar apgadinimą arba keleivis turėjo apie tai žinoti, reikalavimai nustoja galioti praėjus 3 metams nuo tokios dienos.

14. Pagalbinių asmenų atsakomybė
Visos teisės, teisių gynimo būdai ir apribojimai, kurie yra suteikiami „TT-Line“ šiose bendrosiose sąlygose, nesvarbu, kokiu pagrindu, yra tokia pačia apimtimi suteikiami ir „TT-Line“ laivų kapitonams, įgulų nariams, atstovams ir kitiems tarnautojams.

15. Draudimas
Keleiviui rekomenduojama sudaryti tinkamas draudimo sutartis, kad būtų išvengtos bet kokios rizikos, galinčios kilti pagal šias bendrąsias sąlygas.

16. Bendroji avarija
Keleivis neprivalo prisidėti prie bendrosios avarijos jokiu kroviniu, kurį jis gabena laivu. Keleivis neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos dėl bendrosios avarijos.

17. Duomenų apsauga
Keleivio pateiktus asmens duomenis „TT-Line“ elektroniniu būdu saugo, tvarko ir naudoja Sutarties vykdymo tikslais.

18. Jurisdikcijos vieta, taikytina teisė ir dalumo sąlyga
18.1 Keleivis gali paduoti ieškinį teismui prieš „TT-Line“ Liubeko mieste, Vokietijoje.
18.2 „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, keleivio gyvenamoji vieta yra lemiama. Reiškiant ieškinius keleiviams ar sutarčių partneriams, kurie veikia kaip verslininkai ar yra juridiniai asmenys pagal privatinę arba viešąją teisę, taip pat reiškiant ieškinius asmenims, kurie neturi gyvenamosios vietos Vokietijoje arba kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma ieškinio padavimo metu, jurisdikcijos vieta yra Liubeko miestas Vokietijoje.
18.3 Sutartį ir visus kitus tarp Šalių esančius teisinius santykius reglamentuoja Vokietijos įstatymai. Jeigu prieš „TT-Line“ reiškiami ieškiniai užsienio šalyje, Vokietijos teisė bus taikoma bent jau nustatant keleivio galimų reikalavimų rūšį ir dydį įstatymų leidžiama apimtimi.
18.4 Šios bendrosios sąlygos netaikomos, jeigu ir tiek, kiek jos pažeidžia neatimamas teises, kurias suteikia Sutarčiai taikytinos tarptautinės konvencijos ar ES valstybės narės, kurios pilietis keleivis yra, įstatymai. „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, kuris yra vartotojas pagal Švedijos įstatymus ir turi gyvenamąją vietą Švedijoje, taikoma Švedijos teisė. „TT-Line“ reiškiant ieškinį prieš keleivį, kuris yra vartotojas pagal Lenkijos įstatymus ir turi gyvenamąją vietą Lenkijoje, taikoma Lenkijos teisė.
18.5 Jeigu prieš įsigaliojant Sutarčiai ar jai įsigaliojus kurios nors šių bendrųjų sąlygų nuostatos būtų pripažintos teisiškai negaliojančiomis arba neįvykdomomis, likusios nuostatos ir pati Sutartis lieka toliau galioti. Teisiškai negaliojanti ar neįvykdoma nuostata turi būti pakeista galiojančia ir įvykdoma nuostata, atspindinčia šalių ekonominius tikslus, kurie buvo numatyti tokia teisiškai negaliojančia ir neįvykdoma nuostata. Jeigu nustatoma, kad Sutartis yra neišsami, turi būti parengta nuostata tokiai spragai užpildyti.Užsisakykite online
 
lt Klaipėda - seTrelleborg
lt Klaipėda - deRostock
lt Klaipėda - deTravemünde
de Travemünde - seTrelleborg
de Rostock - seTrelleborg
pl Świnoujście - seTrelleborg
 
 
Paslaugos keltuose
 
Onboard
 
 
  TT-Line Naudinga žinoti Susisiekite
  Bendrosios sąlygos ir ES reglamentai
Kelionių agentūros
Keleivių grupės
Kroviniai
Informacija žmonėms turintiems judėjimo negalią
Informacija apie registraciją
Informacija apie apmokėjimą
DUK
Mob. tel.: + 370 672 62707
El. paštas:
ttline@silvernimbus.lt
Kontaktai
 
  Silver Nimbus  
Oficialus Silver Nimbus puslapis, TT Line pardavimų partneris Baltijos regione ir Rusijoje
Adresas: Naujojo Sodo 1A, K-Centras, 18-as aukštas, LT-92118 Klaipėda, Lietuva
Mob. tel.: + 370 672 62707  El. paštas: ttline@silvernimbus.lt
2012 Visos teisės saugomos UAB "Silver Nimbus"